CÔNG TRÌNH: WHITE SWAN Hotel (17 Tầng)
HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

Triển khai thi công phần nền móng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 6.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 4.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 8.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 7.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 10.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 11.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 9.jpg