CÔNG TRÌNH : PINK HOTEL – (Phạm Văn Đồng – Đà Nẵng) 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH