Công trình KS Hải AN

Hinh 1: Công trinh đang thi công phần sàn

Hình 2: Thi công sàn móng 1