CÔNG TRÌNH : CAPELLA HOTEL – 10 tầng (Phan Tôn – Đỗ Bí)
HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

Triển khai xây, tô – hoàn thiện Tầng 2

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 4-1.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1-3.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 3.jpg

Thi công Bao che, cofa, sắt và chuẩn bị đổ bê tông tầng 5

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là capella-3.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là capella-3.jpg

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 1

THI CÔNG: ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 2

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ks-capella2-5.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ks-capella2-4.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ks-capella2-3.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ks-capella2-2.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ks-capella2-1.jpg